Informacje prawne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego
Financial Markets

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin korzystania z serwisu internetowego Financial Markets („Regulamin”), określa podstawowe zasady świadczenia usługi związanej z dostępem przez osoby fizyczne („Użytkownik”) do tekstów, grafiki, zdjęć, programów i pozostałych elementów chronionych prawem rozpowszechnianych w Serwisie („Materiały”). Świadczenie usługi związanej z dostępem przez Użytkowników Serwisu do Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, polega na tym, iż Użytkownicy Serwisu mogą na swoje własne żądanie, zapoznawać się z Materiałami udostępnianymi w Serwisie, a także wymieniać opinie oraz informacje poprzez umieszczanie komentarzy pod Materiałami.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników komentarzy, które:
  • a) są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, nakazami moralności lub dobrego obyczaju;
  • b) naruszają prawa osób trzecich;
  • c) są wulgarne, obsceniczne, nienawistne, agresywne lub dyskryminacyjne;
  • d) propagują przemoc, nienawiść rasową, narodowościową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
  • e) propagują ustrój totalitarny lub odwołują się do głoszonych przez nazizm, faszyzm lub komunizm haseł i idei;
  • f) stanowią reklamę;
  • g) w inny sposób naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Wydawcę, iż na łamach Serwisu doszło do zamieszczenia treści o których mowa w Rozdziale I, pkt. 3 niniejszego Regulaminu, Wydawcy przysługuje prawo do usunięcia takich treści lub ich modyfikacji.
 4. Wydawcy przysługuje także w każdym czasie, nieograniczone czasowo prawo do zawieszenia możliwości dodawania komentarzy przez Użytkowników Serwisu.
 5. Użytkownik Serwisu, poprzez wejście na stronę http://www.fmarkets.pl („Strona Internetowa”), akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik jest świadomy tego, iż korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 6. Użytkownik akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę wypowiedzi umieszczonej na łamach Serwisu w postaci komentarzy. Powyższe oznacza, iż w przypadku wystąpienia z roszczeniami, żądaniami lub zarzutami przez jakikolwiek podmiot prawny, dotyczącymi naruszenia powszechnie obowiązującego prawa lub praw podmiotów trzecich poprzez zamieszczenie komentarza na Stronie Internetowej Serwisu przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszystkich czynności prawnych i faktycznych związanych z powyższym. Użytkownik jednocześnie, zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, strat lub odszkodowań poniesionych przez Wydawcę lub należnych od Wydawcy, w przypadku, w którym uprawniony organ orzekł o odpowiedzialności Wydawcy z tytułu zamieszczenia określonego komentarza przez Użytkownika na Stronie Internetowej Serwisu.
 7. Wydawcą serwisu internetowego Financial Markets („Serwis”) jest Board Advisors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-140 Warszawa, Al. Solidarności 117/207, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000551457, z kapitałem zakładowym w wysokości 15.000 PLN, opłaconym w całości, o numerze NIP 5223026594 i numerze REGON 361246655. („Wydawca”).
 8. Serwis umieszczony jest w domenie fmarkets.pl pod adresem http://www.fmarkets.pl.
 9. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  • a) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
  • b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (html);
  • c) oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików umieszczanych Serwisie (np. oprogramowanie typu Java, Java Script).
 10. Usługi udostępniane w Serwisie mają co do zasady charakter nieodpłatny. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia odpłatności za świadczone przez siebie usługi. W celu skorzystania z określonych usług udostępnionych w Serwisie, niezbędna może okazać się także rejestracja Użytkownika.

II. ZAWARTOŚĆ SERWISU

 1. Wydawca poprzez wydawanie Serwisu, umożliwia na żądanie Użytkowników sieci Internet, dostęp do Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Wydawcy lub innych podmiotów. Prawa do poszczególnych Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, mogą należeć do Wydawcy lub innych podmiotów, których Materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Wydawcę w Serwisie.
 3. Serwis w całości, jak i poszczególne Materiały rozpowszechniane w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
 4. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego we właściwych przepisach.
 5. Wykorzystanie Serwisu i poszczególnych Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, bez pisemnej zgody Wydawcy lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych podmiotów jest zabronione. Zabronione jest także, jakiekolwiek kopiowanie, zwielokrotnianie, dokonywanie obrotu w jakiejkolwiek formie, a także rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, a w szczególności:
  • a) kopiowanie, modyfikowanie Serwisu lub jego części, a także poszczególnych Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie oraz baz danych udostępnianych na Stronie Internetowej;
  • b) rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, publikowanych na stronach Serwisu jakichkolwiek Materiałów, także aktualnych artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy, w szczególności na tematy polityczne, gospodarcze i religijne;
  • c) zwielokrotnianie Materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
  • d) rozpowszechnianie opracowań Materiałów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania, jak również dokonywanie i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami;
  • e) pobieranie Materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, jak i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.
 6. Niektóre ze zdjęć dostępnych w Serwisie są rozpowszechniane na zasadzie publicznej domeny lub określonej licencji. W takiej sytuacji dozwolone jest ich dalsze rozpowszechnianie pod warunkiem zachowania zasad właściwych dla publicznej domeny lub danej licencji, na mocy której zostały one udostępnione w Serwisie (np. Creative Commons, GNU GPL). Powyższa zasada nie dotyczy zdjęć własnych, rozpowszechnianych w Serwisie, będących własnością Wydawcy lub innych podmiotów.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.
 8. Wydawca Serwisu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650 ze zm.), wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów zamieszczonych w Serwisie jest zabronione.
 9. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie uwzględniają indywidualnych potrzeb i sytuacji użytkowników Serwisu. Żadne z treści zawartych w Serwisie nie mogą być uznane za świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego lub usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa odpowiednio w art. 69 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 69 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1768, 2486, 2491, z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 685, 723, 771 ze zm.) lub za rekomendacje inwestycyjne, o których mowa w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. Urz. UE z 17.6.2016, L 160/15). Jakiekolwiek treści zamieszczone w Serwisie nie mogą być uznane także za świadczenie usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub księgowego, a także za świadczenie usług oferowania instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1768, 2486, 2491, z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 685, 723, 771 ze zm.). Wydawca nie proponuje, nie promuje, nie zachęca ani w jakikolwiek inny sposób nie namawia do nabywania jakichkolwiek instrumentów finansowych, a żadne z treści zamieszczonych w Serwisie nie mają takiego charakteru i celu.
 10. Wydawca dokłada wszelkich starań aby zapewnić rzetelność, dokładność, kompletność oraz aktualność treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu, jednakże nie gwarantuje, rzetelności, dokładności, kompletności, a także aktualności jakichkolwiek treści jak i materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej Serwisu. Wydawca wyraźnie ostrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniedbania, błędy w informacjach oraz Materiałach zamieszczonych na Stronie Internetowej Serwisu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, włączając w to jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, specjalne lub nadzwyczajne szkody, straty lub wydatki powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu lub linkami do stron internetowych podmiotów trzecich do których odsyła Strona Internetowa, korzystaniem z takich stron lub niemożliwością korzystania z takich stron, przez jakąkolwiek osobę, lub w związku z jakimkolwiek błędem świadczenia usługi, awarią, zaniedbaniem, przerwaniem, wadą, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, wirusem komputerowym lub uszkodzeniem łączy lub systemu informatycznego, nawet jeśli Wydawca lub osoby działające w jego imieniu były poinformowane o możliwości wystąpienia takiej szkody, straty lub wydatku. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki podjętych decyzji inwestycyjnych, na podstawie zawartych na Stronie Internetowej Serwisu informacji lub Materiałów.
 11. Strona Internetowa Serwisu może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakąkolwiek informację, materiały, produkty lub usługi zamieszczone przez podmioty trzecie na Stronie Internetowej Serwisu lub oferowane przez jakiekolwiek podmioty trzecie, na jakichkolwiek stronach internetowych podmiotów trzecich, które zawierają linki do Strony Internetowej Serwisu. Ryzyko związane z korzystaniem ze stron internetowych podmiotów trzecich, jak również linków do stron internetowych podmiotów trzecich umieszczonych na Stronie Internetowej Serwisu ponosi wyłącznie użytkownik odwiedzający taką stronę internetową.

III. CIASTECZKA

 1. Pragniemy poinformować, iż Strona Internetowa Serwisu może wykorzystywać ciasteczka. Ciasteczka są zbiorami informacji przechowywanymi bezpośrednio na urządzeniach końcowych Użytkowników stron internetowych, w związku z odwiedzanymi przez nich stronami internetowymi Serwisu oraz korzystaniem z innych usług dostarczanych przez Serwis dla swoich Użytkowników. Serwis wykorzystuje wyłącznie ciasteczka związane z Google Analytics, w celu zbierania informacji statystycznych, o tym w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają z jego usług. Wydawca używa ciasteczek wyłącznie w celu poprawienia jakości świadczonych usług. Dzięki ciasteczkom Wydawca jest w stanie zapoznać się z informacją o tym jak wielu Użytkowników odwiedza Stronę Internetową Serwisu, jaki jest średni czas spędzany przez Użytkowników na Stronie Internetowej Serwisu oraz zapoznać się z innymi informacjami, które Google Analytics dostarcza właścicielom stron internetowych. Wydawca nie gromadzi jakichkolwiek informacji umożliwiających na identyfikację Użytkowników Strony Internetowej Serwisu, stąd informacje, do których Wydawca ma dostęp poprzez usługę Google Analytics są anonimowe. Jeżeli Użytkownik Strony Internetowej nie wyraża zgody na otrzymywanie ciasteczek od Strony Internetowej Serwisu, zalecamy dokonanie zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej lub brak akceptacji na wykorzystywanie ciasteczek za każdym razem kiedy zaistnieje taka możliwość. W każdej chwili Użytkownik może dokonać usunięcia ciasteczek zgromadzonych w przeglądarce. Należy podkreślić, iż jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie ciasteczek przez Stronę Internetową Serwisu, Wydawca może nie być w stanie świadczyć pełnego zakresu wysokiej jakości usług dostarczanych za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 2. Aby uzyskać więcej informacji o ciasteczkach, prosimy o odwiedzenie strony internetowej www.wszystkoociasteczkach.pl.
 3. Wejście na stronę internetową Serwisu oznacza, wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Wydawcę ciasteczek w sposób, o którym mowa powyżej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wydawca Serwisu dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jednakże nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Wydawcy.
 2. Wydawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.
 3. Wydawca w żadnym wypadku nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, w tym za straty spowodowane utratą zysków, danych, zakłóceniem działalności lub inne straty, a także za straty powstałe w wyniku lub związane z brakiem możliwości korzystania z Serwisu przez Użytkowników, niezależnie od tego kiedy powstały. Wydawca w żadnym wypadku nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, w tym za straty spowodowane utratą zysków, nieosiągnięciem zysków lub przychodów, utratą danych, zakłóceniem działalności lub inne straty, które są wynikiem podjętych przez Użytkowników decyzji inwestycyjnych na podstawie jakichkolwiek materiałów, treści, informacji oraz opinii umieszczonych w Serwisie. Użytkownik Serwisu podejmując jakiekolwiek decyzje inwestycyjne lub powstrzymując się od ich podjęcia w oparciu o jakiekolwiek materiały, treści, informacje oraz opinie umieszczone w Serwisie czyni to na swoje wyłączne, własne ryzyko.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu.
 5. Potencjalne skargi, jak również pytania oraz uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane przez Użytkowników Serwisu, za pośrednictwem adresu e-mail: redakcja@fmarkets.pl. Skargi będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, o czym Użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na Stronie Internetowej Serwisu.
 7. Niniejszy Regulamin podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Sądy Rzeczypospolitej Polskiej mają wyłączną jurysdykcję w zakresie jakichkolwiek sporów mogących powstać w związku z niniejszym Regulaminem.
 8. Zmiany do Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia tekstu jednolitego Regulaminu na Stronie Internetowej Serwisu.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
Wybrane dla Ciebie

Partner serwisu: