Ubezpieczenia

Directors & Officers (D&O): rośnie popularność polis dla kadry menedżerskiej

Fot. materiały prasowe 17 listopada 2016 @ 10:02

W ciągu ostatnich kilku lat widać znaczący wzrost świadomości wśród kadry zarządzającej co do ponoszonej odpowiedzialności. Pojawiło się również wiele roszczeń i postępowań, w przypadku których zadziałały polisy ubezpieczenia władz spółek. Wszystko to spowodowało, że bardzo szybko zaczęło wzrastać zainteresowanie polisami ubezpieczenia D&O. O meandrach polis ubezpieczeniowych dla kadry menedżerskiej Directors & Officers (D&O) opowiada Adam Gmurczyk, Financial Lines Manager z ACE European Group Ltd. sp. o.o. Oddział w Polsce.  

Financial Markets: Czym jest ubezpieczenie Directors & Officers (D&O)?

Adam Gmurczyk: Członkowie władz spółek podejmują codziennie wiele decyzji, które wpływają zarówno na sytuację firmy, jak i niosą potencjalne konsekwencje dla osób podejmujących decyzję. Ubezpieczenie D&O jest skutecznym narzędziem zapewniającym menedżerom bezpieczeństwo w kierowaniu spółką. Pozwala podejmować śmiałe decyzje biznesowe, leżące w interesie zarządzanej spółki, minimalizując obawy o finansowe konsekwencje dla menedżerów. Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółek zapewnia ochronę dla kluczowych osób w spółce (takich jak np. członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, dyrektorzy) w przypadku roszczeń wnoszonych przeciwko takim osobom. Polisa zapewnia zarówno pokrycie kosztów obrony w przypadku postępowań cywilnych, karnych, karno-skarbowych, administracyjnych, jak i wypłatę zasądzonych odszkodowań. Może obejmować też nakładane na osoby fizyczne kary administracyjne jak i zobowiązania spółki, za które odpowiedzialni są członkowie zarządu. Spektrum ochrony obejmuje praktycznie wszystkie aspekty odpowiedzialności władz spółki.

Jakie warianty ubezpieczenia mają dzisiaj do wyboru menedżerowie w Polsce?

W przypadku ubezpieczeń D&O ciężko mówić o wariantowości. Oczywiście klienci mogą wybierać różne wysokości sumy ubezpieczenia natomiast sam produkt rozumiany jako ogólne warunki ubezpieczenia zapewnia zazwyczaj bardzo szeroką ochronę. Ubezpieczyciele wprowadzają różne zmiany do warunków, jednakże są one najczęściej ustalane już w ramach indywidualnych uzgodnień i wynikają z potrzeb i sytuacji konkretnego klienta.

Jakie są maksymalne wartości do których w Polsce ubezpieczyciele są skłonni do pokrycia szkód wyrządzonych przez menedżerów?

Wysokość sumy ubezpieczenia oferowanej przez pojedynczego ubezpieczyciela zależy od ustalonej przez niego wewnętrznie polityki akceptacji ryzyka. Każdy ubezpieczyciel ma inne wytyczne w tym zakresie. Dodatkowo, każdy klient jest rozpatrywany indywidualnie i w zależności od jego sytuacji finansowej, wielkości, branży w której działa, historii wcześniejszych roszczeń i innych czynników możliwa do zaoferowania suma ubezpieczenia może być niższa lub wyższa. Firma ACE European Group Ltd sp. z. o.o. Oddział w Polsce w przypadku ubezpieczeń D&O najczęściej oferuje sumy ubezpieczenia do wysokości 100 mln PLN. Natomiast w przypadku konkretnego klienta, może być zaoferowana niższa suma, lub w wyjątkowych sytuacjach, może być rozpatrywane zaoferowanie wyższej sumy ubezpieczenia.

Ponadto, w przypadku zapotrzebowania na wyższe sumy ubezpieczenia niż możliwości jednego ubezpieczyciela, powszechną praktyką jest zawarcie ubezpieczeń nadwyżkowych, gdzie kolejni ubezpieczyciele „dokładają” polisy zwiększając dostępną dla władz spółki ochronę.

Czy zauważa Pan wzrost popularności polis D&O wśród kadry menedżerskiej? Czy może nadal tratowane jest ono jako dodatkowy, czasami nadmierny koszt?

W ciągu ostatnich kilku lat widać znaczący wzrost świadomości wśród kadry zarządzającej co do ponoszonej odpowiedzialności. Pojawiło się również wiele roszczeń i postępowań, w przypadku których zadziałały polisy ubezpieczenia władz spółek. Wszystko to spowodowało, że bardzo szybko zaczęło wzrastać zainteresowanie polisami ubezpieczenia D&O. Wśród dużych podmiotów, większość spółek już posiada ochronę dla swoich władz. Natomiast aktualnie duży wzrost zainteresowania tego typu polisami jest obserwowana wśród małych i średnich firm. Wart zaznaczenia jest fakt, że uruchomienie polis ubezpieczeń D&O następuje częściej wśród małych firm. Dotyczy to zwłaszcza postępowań karnych, karno-skarbowych oraz związanych z upadłościami. Natomiast w dużych spółkach roszczenia są rzadsze, lecz ich wartość jest znacznie wyższa.

Jakie są koszty ubezpieczenia D&O i kto pokrywa składkę ubezpieczeniową?

W ubezpieczeniu D&O najczęściej ubezpieczającym i płatnikiem składki jest spółka. Składki ustalane są zazwyczaj na podstawie indywidualnej oceny ryzyka. Ich wysokość jest bardzo zróżnicowana w zależności od wielu parametrów, w tym w szczególności wysokości sumy ubezpieczenia, wielkości firmy, jej stanu finansów, branży, itp. W przypadku małych firm składki mogą zaczynać się już od niecałych 2 tys. PLN rocznie. W przypadku większych spółek lub spółek w trudnej sytuacji finansowej lub z częstymi roszczeniami składki będą oczywiście dużo wyższe, czasami dochodząc nawet do rzędu kilku milionów złotych.

W którym momencie jest wypłacane odszkodowanie i jakie muszą być spełnione warunki aby nastąpiła wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela?

Ubezpieczenie obejmuje zarówno odszkodowania jak i koszty obrony. Zatem pierwsze kwoty są już wypłacane na poczet kosztów kancelarii prawnych w przypadku wszczęcia postepowania przeciwko członkowi władz spółki. Odszkodowania najczęściej wypłacane są w momencie zawarcia ugody lub w chwili zapadnięcia niekorzystnego dla menedżera wyroku sądowego.

Wśród warunków niezbędnych do uruchomienia polisy, kluczowym jest podniesienie roszczenia przeciwko ubezpieczonemu (m.in.: członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, dyrektorzy) w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Większość polis ubezpieczeń D&O działa na zasadach wniesionego roszczenia (claims made). Oznacza to, że wypadkiem ubezpieczeniowym uruchamiającym ochronę jest podniesienie roszczenia przeciwko ubezpieczonemu w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Roszczenie takie nie musi wynikać z działań, błędów lub zaniechań popełnionych w trakcie tego okresu ubezpieczenia lecz może wynikać z nieprawidłowych działań popełnionych nawet kilka lat wcześniej.

Załóżmy, że jeden z menedżerów za naruszenia przez instytucję finansową przepisów regulujących jej działalność został ukarany przez organ nadzoru karą administracyjną w wysokości 500.000 złotych. Czy takie sytuacje obejmuje także pakiet ubezpieczeniowy D&O?

Jeżeli kara nakładana jest w związku z działaniami, błędami lub zaniechaniami w ramach pełnionych w spółce funkcji i nie wynika z działania umyślnego, to ubezpieczenie D&O co do zasady obejmuje takie kary administracyjne (oczywiście jeżeli polisa zawiera rozszerzenie ochrony na kary administracyjne. Większość znanych mi polis posiada takie rozszerzenie).

W jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie pokryje szkód wyrządzonych przez menedżerów?

Główne ograniczenie dotyczy działań umyślnych. Gdy menedżer wiedział, że podejmowane działanie jest bezprawne a mimo wszystko je podejmował. Ponadto polisa nie pokryje m.in. spraw które były znane przed zawarciem polisy.

Na co powinni zwracać uwagę menedżerowie dokonując wyboru ubezpieczenia D&O?

Bardzo ważny jest zakres oferowanej ochrony ubezpieczeniowej i weryfikacja czy obejmuje wszystkie najważniejsze dla menedżera ryzyka. Nie mniej ważne, jeżeli nawet nie ważniejsze jest jednak doświadczenie ubezpieczyciela w likwidacji szkód z ubezpieczeń D&O.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję.

Podziel się:


Wybrane dla Ciebie

Partner serwisu: